بازرسی کنترل دوره ای مخزن آمونیاک، مخزن گاز و مخزن CO2

بازرسی کنترل دوره ای مخزن آمونیاک، مخزن گاز و مخزن CO2

بررسی مقررات ایمنی گازها و مایعات تحت فشار در صنایعی که با مواد خطرناک و قابل انفجار سروکار دارند، نگهداری و کنترل مناسب مخازن مواد شیمیایی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. مخازن آمونیاک، مخزن گاز و مخزن CO2 از جمله مخازنی هستند که جهت حفظ ایمنی و

ادامه مطلب

نکات مربوط به استاندارد ASME

مروری بر مخازن تحت فشار تعریف مخزن تحت فشار : ظرفی است که برای نگهداری گاز یا مایعات در فشار کاملاً متفاوت از فشار محیط طراحی شده است. ساخته شده در کارگاه براساس نوع ساخت   انواع طبقه بندی مخازن تحت فشار   ساخته شده در محل

ادامه مطلب