...

شماره تماس

00981344311203-4 | 00989125161725

ایمیل

viratank00@gmail.com

سوپاپ اطمینان

عمل سوپاپ های اطمینان در هر نوع مخزنی، چه مخزن گاز مایع، دیگ بخار یا آبگرمکن محافظت مخزن از خطر فشارهای بالاست و در مورد مخازن گاز مایع، نصب سوپاپ اطمینان البته با خروج گاز همراه است اما اگر این سوپاپ نباشد و مخزن شکاف بردارد خطر

ادامه مطلب

مخازن گاز مایع و ASME

طبقه بندی مخازن سوخت گاز مایع بدان سبب که ممکن است بطرق مختلف انجام گیرند و هیچیک نیز رضایت بخش نیستند مشکل بنظر میرسد. بطور کلی سه نوع مخزن سوخت وجود دارد: سیلندرهای قابل حمل، مخزن های روی زمین و مخزن های زیرزمینی. یک طبقه بندی معمولی

ادامه مطلب
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.