...

شماره تماس

00981344311203-4 | 00989125161725

ایمیل

viratank00@gmail.com

نکات مربوط به استاندارد ASME

مروری بر مخازن تحت فشار تعریف مخزن تحت فشار : ظرفی است که برای نگهداری گاز یا مایعات در فشار کاملاً متفاوت از فشار محیط طراحی شده است. ساخته شده در کارگاه براساس نوع ساخت   انواع طبقه بندی مخازن تحت فشار   ساخته شده در محل

ادامه مطلب
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.