...

شماره تماس

00981344311203-4 | 00989125161725

ایمیل

viratank00@gmail.com

سوپاپ اطمینان

عمل سوپاپ های اطمینان در هر نوع مخزنی، چه مخزن گاز مایع، دیگ بخار یا آبگرمکن محافظت مخزن از خطر فشارهای بالاست و در مورد مخازن گاز مایع، نصب سوپاپ اطمینان البته با خروج گاز همراه است اما اگر این سوپاپ نباشد و مخزن شکاف بردارد خطر

ادامه مطلب

مخازن گاز مایع و ASME

طبقه بندی مخازن سوخت گاز مایع بدان سبب که ممکن است بطرق مختلف انجام گیرند و هیچیک نیز رضایت بخش نیستند مشکل بنظر میرسد. بطور کلی سه نوع مخزن سوخت وجود دارد: سیلندرهای قابل حمل، مخزن های روی زمین و مخزن های زیرزمینی. یک طبقه بندی معمولی

ادامه مطلب

نکات مربوط به استاندارد ASME

مروری بر مخازن تحت فشار تعریف مخزن تحت فشار : ظرفی است که برای نگهداری گاز یا مایعات در فشار کاملاً متفاوت از فشار محیط طراحی شده است. ساخته شده در کارگاه براساس نوع ساخت   انواع طبقه بندی مخازن تحت فشار   ساخته شده در محل

ادامه مطلب
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.